Sunrise Elementary School

 

Sunrise News

Nov. 11 - Veterans Day Program - 1:30 PM

Nov. 12 - Colony Night - 5:00 PM

Nov. 13 - Elementary NOON Dismissal

Nov. 19 - Elementary 2:00 PM Dismissal - Parent/Teacher Conferences

Nov. 22 - Elementary 2:00 PM Dismissal - Parent/Teacher Conferences

 

Newsletters

 

 

Mental Health Info